Πρωτοβουλία Συνεργατικής Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητικότητας & Logistics

Η ACS συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics» (In Compose for M&L Cluster), ως μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ). Στο πλαίσιο του έργου αυτού, τα μέλη του ΣΣΚ ανέπτυξαν σε συνεργατικά σχήματα 10 προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις στις μεταφορές ατόμων και εμπορευμάτων.

Η εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη 2 καινοτόμων προϊόντων  και συνέβαλλε σημαντικά στην υλοποίηση τους:

  1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή
  2. Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων (neutral Intelligent Logistics data hub).

 

Τι είναι το M&L Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics. Η έμφαση του ΣΣΚ είναι στην αστική κινητικότητα και την διανομή εμπορευμάτων «τελικού μιλίου» εντός πόλεων, καθότι αποτελεί τον περισσότερο ραγδαία και καινοτομικά αναπτυσσόμενο επιμέρους τομέα μεταφορών, λόγω των πιεστικών προκλήσεων των πόλεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αφενός στους στόχους του ΣΣΚ για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics και αφετέρου στον τριπλό ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης ασφαλών, βιώσιμων και ενοποιημένων μεταφορών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Αξίας και αντιστοίχως θετικού αντικτύπου (impact) σε τρεις κατευθύνσεις: επιχειρήσεις, κοινωνία και κλάδος συνολικά.

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε να πρωτοπορήσουν στην αυξανόμενη αγορά της έξυπνης, πράσινης κινητικότητας και των ψηφιακών logistics, καθώς και να αναπτυχθούν δυναμικά σε επιμέρους καινοτόμους τομείς του κλάδου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού, της δημιουργίας, της αξιολόγησης και της αξιοποίησης νέων λύσεων κινητικότητας και logistics (προϊόντα και υπηρεσίες).

Το έργο "Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics" υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ" και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0351705).


ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε.

Αθήνα, 2/4/2024

All Logos1110x480 C