Χρήσιμα Έντυπα Εσωτερικού

Ακολουθούν έντυπα - αιτήσεις για την επικοινωνία σας με την εταιρεία. Τα έντυπα αυτά δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Είτε αποστέλλονται σε φυσική μορφή, συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και με την εταιρική σας σφραγίδα (όπου υφίσταται) είτε παραδίδονται κατά την παράδοση της αποστολής σας στον υπεύθυνο για την παραλαβή του εκάστοτε καταστήματος της ACS.

  1. Αίτηση Αποζημίωσης
  2. Αίτηση Business Ασφάλισης
  3. Δήλωση Ασφάλισης Αποστολής
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Μεταφοράς
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Χρέωσης Παραλήπτη

* Διαβάστε τους όρους για τη δήλωση απορρήτου