Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ACS, όπως όλες οι εταιρείες του Ομίλου Quest, υιοθετεί και εφαρμόζει τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις εργασιακές πρακτικές, στο περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ, σε συνδυασμό με τις αρχές και αξίες του Ομίλου Quest ορίζουν το πλαίσιο για την αξιολόγηση των υπαρχόντων, καθώς και των μελλοντικών Προμηθευτών του, για αγαθά και υπηρεσίες, αναφορικά με θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της ηθικής.

Στο πλαίσιο των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του, ο Όμιλος έχει δημοσιοποιήσει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, τον οποίο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.


Οι σχέσεις που αναπτύσσει η ACS και το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται o Όμιλος. Ο Όμιλος Quest ζητά, επίσης, από τους Προμηθευτές των εταιρειών του να αναγνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου και αξιολογεί θετικά τη συνεργασία με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και κοινωνικά υπεύθυνους Προμηθευτές.