Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Διοίκηση και η λειτουργία της ACS βασίζονται στη σύγχρονη, δυναμική και ευέλικτη Εταιρική Διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου Quest, η οποία είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία του Ομίλου, στη βιωσιμότητα των εταιρειών του και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου Quest, έχει θέσει τους εξής στόχους

• διαφάνεια στη διοίκηση και την εταιρική ευθύνη
• ενημέρωση και συμμετοχή των μετόχων στις σημαντικές αποφάσεις
• ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διοίκηση
• εντοπισμός, αναγνώριση και ελαχιστοποίηση κινδύνων
• εξασφάλιση ποιοτικού εργασιακού πλαισίου
• ανεξαρτησία στην άσκηση ελέγχου
• ευαισθητοποίηση της εταιρείας και του προσωπικού της σε θέματα που αφορούν τη σχέση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς που έχει θεσπίσει ο Όμιλος, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς Ομίλου Quest 

Παράλληλα, στο πλαίσιο των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του, ο Όμιλος έχει δημοσιοποιήσει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, τον οποίο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου Quest ( αρχείο pdf)

Οι σχέσεις που αναπτύσσει η ACS και το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται o Όμιλος. Ο Όμιλος Quest ζητά, επίσης, από τους Προμηθευτές των εταιρειών του να αναγνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου και αξιολογεί θετικά τη συνεργασία με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και κοινωνικά υπεύθυνους Προμηθευτές.