Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Διοίκηση και η λειτουργία της ACS βασίζονται στη σύγχρονη, δυναμική και ευέλικτη Εταιρική Διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου Quest, η οποία είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία του Ομίλου, στη βιωσιμότητα των εταιρειών του και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου Quest, έχει θέσει τους εξής στόχους:

 • διαφάνεια στη διοίκηση και την εταιρική ευθύνη
 • ενημέρωση και συμμετοχή των μετόχων στις σημαντικές αποφάσεις
 • ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διοίκηση
 • εντοπισμός, αναγνώριση και ελαχιστοποίηση κινδύνων
 • εξασφάλιση ποιοτικού εργασιακού πλαισίου
 • ανεξαρτησία στην άσκηση ελέγχου
 • ευαισθητοποίηση της εταιρείας και του προσωπικού της σε θέματα που αφορούν τη σχέση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς που έχει θεσπίσει ο Όμιλος, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς Ομίλου Quest ( αρχείο pdf)


Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς

Η ACS, σύμφωνα με τις Πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου Quest, δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών/πράξεων, επιθυμούμε να βεβαιωθούμε ότι εάν εργαζόμενός μας ή τρίτος έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει, διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί.

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα.

Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων καταγγελιών, καθώς διευκολύνουν τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών/Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches) ή/και ασφάλειας πληροφοριών (security incidents) και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

E-mail: milisemas@acscourier.gr

Ταχυδρομικά: Π. Ράλλη 36-38, Αιγάλεω Αττικής ΤΚ 12241 (Υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό»).

Ειδικά, για τις περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

E-mail: databreach@acscourier.gr (παραβίαση προσωπικών δεδομένων)

E-mail: infosec@acscourier.gr (παραβίαση ασφάλειας πληροφοριών)

Ταχυδρομικά: Π. Ράλλη 36-38, 12241, Αιγάλεω Αττικής, (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό») αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή υπόψη Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών αν αφορά σε ζητήματα παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ηλεκτρονική Φόρμα Αναφοράς
Περιστατικού Παραβίασης

Οι εργαζόμενοί μας ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, θα θέλαμε να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

 • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
 • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντικτύπου στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
 • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αναφέροντα (εργαζόμενο ή τρίτο) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
 • Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά/πράξη.
 • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους αναφέροντες οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη, όπως και να διενεργηθούν νομικές πράξεις για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Quest έχει καθιερώσει σαφείς κανόνες και Πολιτικές που ορίζουν, πέραν όλων των άλλων, ποια περιστατικά συνιστούν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης των καταγγελιών για αυτά, που μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνοψη της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών ( αρχείο pdf)

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών, παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών–Καταγγελιών - Συχνές Ερωτήσεις ( αρχείο pdf)

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Ειδική Δήλωση Απορρήτου Υποβολής Αναφορών την οποία θα βρείτε εδώ.


Υπεύθυνες Προμήθειες

Στο πλαίσιο των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του, ο Όμιλος έχει δημοσιοποιήσει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, τον οποίο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου Quest ( αρχείο pdf)

Οι σχέσεις που αναπτύσσει η ACS και το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται o Όμιλος. Ο Όμιλος Quest ζητά, επίσης, από τους Προμηθευτές των εταιρειών του να αναγνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου και αξιολογεί θετικά τη συνεργασία με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και κοινωνικά υπεύθυνους Προμηθευτές.