Διοίκηση

Η ACS διοικείται και λειτουργεί εντός ενός συνεκτικού, ευέλικτου και άρτια δομημένου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, που είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της εταιρείας ενισχύει τη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξή της και προστατεύοντας τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της.

Για να δείτε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της ACS, καθώς και το ρόλο τους στην εταιρεία, επιλέξετε την αντίστοιχη κατηγορία:

Διοικητικό Συμβούλιο    Διευθυντικά Στελέχη