ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ACS η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, παράνομη διαβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε. με έδρα το Αιγάλεω, Πέτρου Ράλλη 36-38, email: info@acscourier.gr τηλ.: 2115005000 & 2108190000, website: www.acscourier.net όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με το τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@acscourier.gr.
Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων) email: dpo@acscourier.gr.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:
Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
• Δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου & νομιμοποίησης του υποκειμένου των συναλλαγών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, κ.α.)
• Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση (E-mail), αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, κ.α.)
Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τρίτους:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ACS προκειμένου να υλοποιήσει το σκοπό της αλλά και στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• ονοματεπώνυμο
• διεύθυνση
• τηλέφωνο επικοινωνίας
• e-mail
• σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:
- Μηχανογραφικά συστήματα του δικτύου καταστημάτων της ACS ή τρίτων συνεργαζόμενων δικτύων
- Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την ACS στους πελάτες – αποστολείς
- Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μας, υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι βασικά στοιχεία αναγνώρισής σας, στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία διαχείρισης αποστολών προς εσάς τα οποία καταγράφονται μέσω σχετικού λογισμικού.

Επιπλέον, η ACS προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονομικών της συναλλαγών, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και διαχείριση του οικονομικού κινδύνου της εταιρείας, συλλέγει οικονομικά στοιχεία και δεδομένα αθέτησης των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, και συγκεκριμένα των επί πιστώσει πελατών. Ειδικότερα τα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων ενδεικτικά αφορούν:
Ακάλυπτες επιταγές, Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, Αιτήσεις πτωχεύσεων - Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου, Πλειστηριασμoύς ακινήτων, Πλειστηριασμούς κινητών, Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923
Υποθήκες και Προσημειώσεις υποθηκών.
Δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ / ΓΕΜΗ και Ισολογισμούς με σχετικούς αριθμοδείκτες
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από πηγές αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως ο Τειρεσίας και η ICAP.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για την παροχή των υπηρεσιών μας
Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε π.χ. για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η μεταφορά εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων, εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, μεταφορά χρημάτων, υπηρεσίες ταχυδρομείου της ACS, υποβολή online αιτήσεων ACS connect, προμήθεια προπληρωμένων καρτών κ.λ.π.

Για την καταγραφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας:

Κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (πχ τηλεφωνικό αίτημα για παραγγελία νέας αποστολής ή/και για διαχείριση υφιστάμενων αποστολών προς παραλήπτες, θέματα κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας) προβαίνουμε σε καταγραφή των τηλεφωνικών μας συνομιλιών. Θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί με ηχογραφημένο μήνυμα πριν από την έναρξη της συνδιάλεξης. Επιπρόσθετα, εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω διαχείριση του τηλεφωνικού σας αιτήματος, καταγράφουμε και λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής/παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών).

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ACS
Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο της ACS, www.acscourier.net ή μέσω της εφαρμογής ACS Mobile App. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, για το λόγο αυτό θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω email ή τηλεφώνου, για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την πορεία διακίνησης των αποστολών σας, τη διαχείριση των παραπόνων σας και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας μαζί σας επιτυγχάνεται και με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, email ή τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών ACS Mobile App «Αναζήτηση Καταστήματος» και «Επικοινωνήστε μαζί μας» όπου μπορούμε να σας κατευθύνουμε στις υπηρεσίες μας, καθώς και να επιλύουμε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε κατά την αποστολή/ παραλαβή των προϊόντων σας, μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της ACS.

Για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα αποστολής Βιογραφικού σημειώματος, για αξιοποίηση από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψης σας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην αγγελία .

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, επιβάλλει να χρησιμοποιούμε:
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας ( για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε σ την ειδική ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης CCTV ή πατήστε στο https://www.acscourier.net/el/acs-cctv-policy, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σε όλα τα κέντρα διαλογής, μεταφόρτωσης και σε ορισμένα από τα καταστήματά μας, ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής και απεικόνισης ώρας και σημείου διεύθυνσης παραλαβής ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή παράδοσης,
ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως IP address.

Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις, ειδικότερα με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία για τη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς και θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν.4053/2012).

Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό ή καλύπτεται από το έννομο συμφέρον μας, (στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών πελατών-συνεργατών μας) και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. μέσω E-mail, SMS, ή τηλεφώνου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε (Facebook/Instagram/Youtube). Ειδικότερα, τόσο η ACS όσο και άλλες εταιρίες του Ομίλου στον οποίο ανήκει η ACS ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο, σας ενημερώνουν για προσφορές και τα νέα μας μέσω της αποστολής ενημερωτικών newsletters.

Για τους σκοπούς χορήγησης ή ανανέωσης πίστωσης

Όταν υποβάλετε στην ACS αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση πίστωσης για την αγορά των υπηρεσιών μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται με την πιστοληπτική σας συμπεριφορά (πιθανά δυσμενή οικονομικά δεδομένα), προκειμένου να την αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε για τη δυνατότητα χορήγησης ή ανανέωσης αυτής και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Προσωποποιημένη ενημέρωση (profiling)

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. H προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεών σας (profιling) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το επάγγελμα, η περιοχή κατοικίας κλπ, βάσει των αγορών που πραγματοποιείτε, καθώς και βάσει των στοιχείων σας, τα οποία συμπληρώνετε στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας για την αποστολή Newsletters.

e-ΚΛΗΣΗ COURIER

Μέσω της υπηρεσίας «e-ΚΛΗΣΗ COURIER», μπορείτε να ενημερώνετε διαδικτυακά τον courier της ACS για την παραλαβή και δρομολόγηση των αποστολών σας. Για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η ACS θα επεξεργαστεί τα στοιχεία ταυτοποίησης του αποστολέα, στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου από τον οποίο θα παραλάβει ο Courier την αποστολή, τη διεύθυνση παραλαβής και το τηλέφωνο επικοινωνίας του αποστολέα.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ACS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι :
(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV), στην IT Υποστήριξη, στην υποστήριξη νομικών δικαστικών ή εξωδικαστικών αξιώσεων, στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στην αξιoλόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς προς αποφυγή σύναψης συμβάσεων με αφερέγγυους αντισυμβαλλόμενους, καθώς και στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία μπορεί ειδικότερα να συνίσταται στην φορολογική νομοθεσία, είτε στο πλαίσιο του Ν. 4053/2012, ο οποίος διέπει το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας μας,
(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ., ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Δήλωση

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Που διαβιβάζονται τα δεδομένα σας;

Η ACS διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Ειδικότερα και κατά περίπτωση διαβιβάζει στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. σε πράκτορες και υποπράκτορες του δικτύου καταστημάτων της ACS και τρίτους συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής μηνυμάτων και παροχής υπηρεσιών, εταιρείες διεξαγωγής ερευνών αγοράς, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών κλπ.
Επιπλέον η ACS διαβιβάζει όταν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο, e-mail αποστολέα και παραλήπτη) σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών της στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης

Η ACS συνεργάζεται επίσης με εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα (call centers), στα οποία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η ACS Μ.A.E.E. παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Περαιτέρω, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, σε αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, εποπτικές, ρυθμιστικές αρχές ή στο πλαίσιο δικαστικών ή εξώδικων ενεργειών δικονομικού χαρακτήρα, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη για τη συμμόρφωσή μας με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις όπως για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων, για την παροχή στοιχείων λογαριασμών πελατών, κ.ά..

Επισημαίνεται ότι ορισμένοι από τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η νομοθεσία των οποίων ενδέχεται να μην παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις νομικές μας υποχρεώσεις και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αναφέρονται ανωτέρω και τις κατάλληλες εγγυήσεις που εφαρμόζουμε σε σχέση με αυτές (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των σχετικών συμφωνιών), παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο email: dataprotection@acscourier.gr  ή απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)  στο email: dpo@acscourier.gr , τηλέφωνο 211- 9994480.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή που θα λάβουμε το βιογραφικό σας. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα της καταγραφής κλήσεων τηρούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σε ειδικές περιπτώσεις απόδειξης συναλλαγών που α) υπάρξει δικαστική διένεξη για την διευθέτηση εκκρεμούς διαφοράς ή σχετική απόφαση Δικαστικών ή Ανεξάρτητων Αρχών ή β)όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ACS, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@acscourier.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dpo@acscourier.gr.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. σελίδα στο https://www1.acscourier.net/el/privacy-consent.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ACS απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση στις ηχογραφημένες συνομιλίες σας, καθώς και να λαμβάνετε πληροφορίες για τα δεδομένα των ηχογραφήσεων που σας αφορούν (αν, κατά περίπτωση, αμφισβητείται το περιεχόμενό τους από την πλευρά σας).

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η ACS σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (https://www.acscourier.net/el/myacs/oi-rythmiseis-tou-profil-mou/stoixeia-xristi/), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@acscourier.gr.


Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ACS, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@acscourier.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) email: dpo@acscourier.gr.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω  ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ACS εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Εξατομικευμένη επικοινωνία

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο www.acscourier.net χρησιμοποιούμε cookies για την ορθή λειτουργία και την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστοτόπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.
Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

ACS Δήλωση Απορρήτου Έκδοση 8.1, 29/08/2023