Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Συνοπτικά Αποτελέσματα ACS

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται  συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της ACS.

                 
 

    ACS*

 x 1000)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 85.365 78.320 70.975 73.076 82.304 81.159 89.993
  EBITDA 4.948 4.604 3.039 3.405 7.238 6.950 11.696
  EBIT 3.934 3.820 2.439 2.805 6.470 6.143 10.893
  ΚΠΦ 4.662 4.199 2.923 3.054 6.707 6.011 10.754
  ΚΜΦ 1.618 2.735 1.753 3.015 5.373 3.792 7.779
     

*Τα αναφερόμενα μεγέθη περιλαμβάνουν (pro-forma) τα ενοποιημένα αθροιστικά στοιχεία των εταιρειών «ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ» και «ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ», οι οποίες συγχωνεύτηκαν στις 31/12/2013, με πλήρη απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Παρατηρήσεις:

  1. EBITDA: Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 
  2. EBIT: Κέρδη προ Τόκων & Φόρων
  3. ΚΠΦ: Κέρδη προ Φόρων
  4. ΚΜΦ: Κέρδη μετά Φόρων
  5. Τα ανόργανα έσοδα/έξοδα περιλαμβάνονται στο EBITDA.
  6. Περίοδος αποτελεσμάτων: 1/1 - 31/12 εκάστοτε έτους.