Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Συνοπτικά Αποτελέσματα ACS

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται  συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της ACS.

                 
 

    ACS*

 x 1000)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70.975 73.076 82.304 81.159 89.993 98.934 102.591
  EBITDA 3.039 3.405 7.238 6.950 11.696 12.360 13.736
  EBIT 2.439 2.805 6.470 6.143 10.893 11.547 12.755
  ΚΠΦ 1.753 3.054 6.707 6.011 10.754 11.201 12.324
  ΚΜΦ 1.753 3.015 5.373 3.792 7.779 7.741 8.815
     

*Τα αναφερόμενα μεγέθη περιλαμβάνουν (pro-forma) τα ενοποιημένα αθροιστικά στοιχεία των εταιρειών «ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ» και «ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ», οι οποίες συγχωνεύτηκαν στις 31/12/2013, με πλήρη απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Παρατηρήσεις:

  1. EBITDA: Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 
  2. EBIT: Κέρδη προ Τόκων & Φόρων
  3. ΚΠΦ: Κέρδη προ Φόρων
  4. ΚΜΦ: Κέρδη μετά Φόρων
  5. Τα ανόργανα έσοδα/έξοδα περιλαμβάνονται στο EBITDA.
  6. Περίοδος αποτελεσμάτων: 1/1 - 31/12 εκάστοτε έτους.